сервиз на хладилници варна

Променя ли се климатът у нас и могат ли птиците да дадат отговор на този въпрос?

Над 200 служители и доброволци на Българско дружество за защита на птиците ще се включат за 22-и път в преброяването на зимуващите водолюбиви птици у нас от 13 до 15 януари.

Служителите и доброволците на БДЗП и участващите партньори, обединени в повече от 40 екипа, ще посетят почти всички водоеми в страната. В периода 13 - 15 януари ще бъдат преброени птиците и в повечето европейски страни.

В България ще бъдат обхванати над 200 територии, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички водоеми във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще проследят броя, вида и разпространението им. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса има ли промени в средата, която обитават птиците и хората.

"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. То е показател за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората. Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас“, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването.

Резултатите от наблюденията за предходни години показват, че значително по-малко са птиците, които зимуват у нас в сравнение с началото на отчитане на техния брой. През 1997 г. са регистрирани общо над 703 000 индивида водолюбиви птици в цялата страна, а през зимата на 2011 г. бяха регистрирани близо 30 % по-малко (около 500 000). Наблюденията за определени видове показват, че те предпочитат да зимуват далече на север от нашата страна, където температурите са по-ниски и благоприятни за тяхното съществуване. Предварителни наблюдения от изминалите седмици на настоящата зима предвещават още по-ниски числености.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други. Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа "Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация "Зелени Балкани”, Министерството на околната среда и водите (осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова). Съдействие в преброяването ще окажат община Гоце Делчев и ДЛС “Дикчан” ­ в село Сатовча, които ще подпомогнат преброяването в района на река Места и язовир Доспат.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com